ZARZĄDZENIE  Nr 1/2017

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  02 stycznia  2017 r.

 

 

w sprawie   :   ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego  oraz  Prezesa  ZG OSP.

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla kierowców jednostek OSP   w wysokości :

1)  Kleszczewo –Roman  Baranowski                                                     508 zł

2)  Gowarzewo – Paweł  Grzeszczak                                                      230 zł  

3) Gowarzewo – Adam  Płóciennik                                             230 zł

4)  Krzyżowniki – Piotr  Stachowski                                                        263 zł

5 ) Komorniki – Marcin Batycki                                                              263 zł

 

§ 2

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób pełniących  następujące funkcje   w wysokości :

1) Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                              308 zł

2) Komendant  Gminny OSP  – R. Baranowski                                        308 zł

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.