ZARZĄDZENIE  Nr 2/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  10 stycznia  2017r.

 

 

w sprawie :       zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U.  z 2016r.  poz. 487)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 22/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany :

1)       odwołuje się Pawła Michalskiego  ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  związku ze złożoną  rezygnacją,

2)       powołuje się Katarzynę Karczewską w skład składu Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

 

§ 2

 

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą następujące osoby :

Przewodniczący :                                  Rafał Drzewiecki

Zastępca Przewodniczącego       Halina  Michalak-Szczepaniak

Sekretarz :                                           Mirosława Radzimska

Członkowie :                                         Elżbieta Zimniak

                                                           Katarzyna Karczewska

                                                                                                                     

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.