ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 10 stycznia 2017r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice, Szewce i Krerowo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice, Szewce i Krerowo w następującym składzie:

Przewodnicząca:        Agnieszka Pakulska-Schoen

Sekretarz:                   Magdalena Rakszawska

Członkowie:               Ewa Olczak

 

 

§ 2

1.        Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)        ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)        badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)        wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)        wybór najkorzystniejszej oferty.

2.        Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Magdalena Rakszawska.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)        wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)        odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

3)        informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.