ZARZĄDZENIE NR 4 /2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12  stycznia  2017 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej  w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.)  oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 28 marca 2012 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego powołuję Komisję Stypendialną w składzie:  

Dorota Grześkowiak – przewodnicząca komisji

Michał Żelazek – członek komisji

Arkadiusz Borowicz – członek komisji

Krzysztof Krawenda – członek komisji

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.