ZARZĄDZENIE NR  5/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.

 

Na podstawie art. 3o ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięte wyniki sportowe powołuję komisję w składzie:  

Dorota Grześkowiak – przewodnicząca komisji

Michał Żelazek – członek komisji

Arkadiusz Borowicz – członek komisji

Krawenda Krzysztof – członek komisji

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.