ZARZĄDZENIE Nr 6/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 18 stycznia 2017r.

 

 

w sprawie :  upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji zadań  z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

                                                      

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz,U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami),  art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz.U z 2016r.  poz. 1860) w związku z art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1518) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie Panią Mirosławę Radzimską do  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji zadań  z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.