OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na zastępstwo na  kierownicze  stanowisko urzędnicze

 Kierownika  Referatu  Oświaty

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

 Kierownik Referatu  Oświaty.

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie wyższe,

4.              minimum 4 lata stażu pracy (do stażu pracy może być zaliczony 3-letni okres   wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

5.        dobra znajomość obsługi komputera,

6.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

8.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :

1)       ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami,

2)       ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. po 1379 ze zmianami),

3)       ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60)

2.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność kierowania pracą zespołu.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       nadzór nad działalności placówek oświatowych na terenie Gminy,

2)       prezentowanie spraw oświaty na forum Rady i jej komisji, w tym przygotowanie  sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych,

3)       opracowywanie wniosków w sprawach zakładania, likwidacji lub przekształcenia placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

4)       opracowywanie projektów planu sieci publicznych szkół,

5)       opracowywanie projektów granic obwodów szkolnych,

6)       przygotowywanie projektów  aktów założycielskich dla powstających placówek oraz projektów pierwszych statutów tych placówek,

7)       prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę  oraz prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,

8)       prowadzenie spraw związanych z oceną  pracy dyrektorów,

9)       przygotowywanie  opinii  do projektów  arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

10)    współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

11)    prowadzenie spraw z zakresu organizacji  dowozu  dzieci do szkół,

12)    prowadzenie spraw związanych  z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym przygotowywanie i organizowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego,

13)    opracowywanie  projektów gminnych aktów prawnych dotyczących  nauczycieli,

14)    nadzór nad prowadzeniem  ewidencji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 lat,

15)    prowadzenie spraw związanych  wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej,

16)    prowadzenie spraw związanych z  prowadzeniem rejestru przedszkoli i szkół niepublicznych,

17)    prowadzenie spraw należących do gminy z zakresu systemu informacji oświatowej,

18)    prowadzenie spraw z zakresu zadań gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

19)    prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością placówek oświatowych,

20)    prowadzenie spraw związanych z wnioskami pracodawców o udzielenie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego,

21)    prowadzenie spraw z zakresu stypendiów sportowych  i nagród  dla zawodników,

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Umowa na zastępstwo.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo na  kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownika  Referatu  Oświaty  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 22 lutego  2017 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na zastępstwo na  kierownicze stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

 

                                                                                                                Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

Kleszczewo, 09.02.2017r.