ZARZĄDZENIE  Nr  10/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 lutego 2017.

 

 

w sprawie  : Karty Audytu Wewnętrznego

 

 

Na podstawie art. 274 ust. 3 oraz art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Kartę Audytu Wewnętrznego opisującą zasady prowadzenia Audytu Wewnętrznego w Gminie Kleszczewo, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu oraz Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.