Zarządzenie Nr 11/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   08 lutego 2017r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -      2029

 

 

            Na podstawie art. 232  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.  1870 ze zm.) zarządza się  co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/161/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -  2029,wprowadza się następujące zmiany:

1.        Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Do niniejszego Zarządzenia  dołącza się objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian.

 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

 

                                                                                               za zgodność z oryginałem

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 11/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 lutego 2017r.

 

 

Do załącznika Nr 1 wprowadzono zmiany, które zostały przyjęte przez Radę Gminy w Uchwale nr XXIV/171/2017  zmieniającej budżet gminy na 2017r. w dniu 25.01.2017r. tj. zwiększono pozycje w wierszach:

 

Nr 2  1.113.000,00 zł,

Nr 2.1   114.000,00 zł,

Nr  2.2  999.000,00 zł

Nr 4, 4.2 i   4.2.1   1.113.000,00 zł

Nr 9.,5 w 2017r. wskaźnik zmniejsza się o 0,33%

Nr 9.6  i 9.6.1 w latach 2018, 2019 i 2020 zmniejsza się wskaźnik o 0,11%

Nr 12.3.2   17.964 zł

 

 

 

                                                                                               za zgodność z oryginałem

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz