ZARZĄDZENIE  Nr  57/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 grudnia  2016r.

 

 

 

w sprawie :   zmiany Zarządzenia w sprawie  ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w   Kleszczewie.

 

 

 

                           Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2016r. poz. 446 ze zmianami)  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kleszczewie określonym w załączniku do Zarządzenia Nr 72/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2015r. w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     § 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie otrzymuje nowe brzmienie o treści :

Do zadań Referatu  Gospodarki Finansowej  należy w szczególności:

1)      przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,

2)      realizowanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków,

3)      prowadzenie obsługi kasowej i finansowo-księgowej budżetu gminy,

4)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz  postępowania zabezpieczającego,

5)      opracowywanie prognoz finansowych gminy,

6)      sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7)      przygotowywanie projektów uchwał budżetowych,

8)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

9)      sporządzanie sprawozdań finansowych,

10)   prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

11)   prowadzenie ksiąg rachunkowych,

12)   prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem  podatku  VAT,

13)   rozliczanie inwentaryzacji,

14)   prowadzenie kartotek materiałowych dotyczących prac inwestycyjnych,

15)   dbanie o prawidłowe egzekwowanie należności gminy,

16)   organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących rachunkowości,

17)   przygotowywanie sprawozdań finansowych,

18)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

19)   współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz  Bankiem wykonującym obsługę finansową i bankami finansującymi,

20)   prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy,

21)   kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

22)   prowadzenie ewidencji podatników,

23)   gromadzenie i przechowywanie oraz sprawdzanie pod  względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji i  deklaracji podatkowych  składanych organowi podatkowemu,

24)   wydawanie decyzji i zaświadczeń związanych z udzielaną przez Gminę pomocą publiczną,

25)   dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów gminy,

26)   prowadzenie spraw związanych z  umorzeniem   i odroczeniem podatków,

27)   prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

28)   wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości lub gospodarstwa rolnego, przychodowości gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych  gospodarstwa rolnego oraz  o  niezaleganiu w podatkach,

29)   prowadzenie księgowości podatkowej,

30)   prowadzenie ewidencji i aktualizacji upomnień,

31)   prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

32)   prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

33)   zapewnienie obsługi techniczno-biurowej sołectw,

34)   prowadzenie spraw dotyczących planów finansowo-rzeczowych sołectw,

35)   sporządzanie zeznań świadków

36)   prowadzenie archiwum zakładowego,

37)   prowadzenie spraw związanych  z zamówieniami publicznymi w Urzędzie  z wyjątkiem inwestycji i remontów,

38)     współdziałanie z  Referatem Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji   w sprawach związanych z  zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji,

39)   prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień publicznych poprzez prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

40)   wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie  z  wyjątkiem inwestycji i remontów,

41)   sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji z podatku VAT dla Urzędu Gminy,

42)   sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji łącznej z podatku VAT dla całej gminy. „

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016r.