Zmiany w oświacie w Gminie Kleszczewo

 

Dnia 22 lutego 2017r. na XXV sesji Rada Gminy Kleszczewo  podjęła Uchwałę Nr XXV/185/2017 w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kleszczewo.

W związku ze zmianami w przepisach prawa regulujących sprawy oświaty docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną.  

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów  i  nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

Podjęta uchwała nie wprowadza w funkcjonowaniu szkół na terenie Gminy Kleszczewo istotnych zmian,  w szczególności w zakresie  lokalizacji  szkół bowiem :

1.      Szkoła Podstawowa  w Kleszczewie  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  z siedzibą w Kleszczewie ul. Poznańska 2  staje się z dniem 01 września 2017r.  ośmioletnią  szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I-VIII.

2.      Gimnazjum w Kleszczewie z siedzibą w Kleszczewie ul. Poznańska  2 włącza się do  ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie ul. Poznańska 2.

3.      Szkoła Podstawowa  w Tulcach  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  z siedzibą w Tulcach ul. Poznańska 1 staje się z dniem 01 września 2017r.  ośmioletnią  szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I-VIII.

4.      Gimnazjum w Tulcach z siedzibą w Tulcach ul. Poznańska 1 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Tulcach ul. Poznańska 1.

W szkołach podstawowych w Kleszczewie i Tulcach  funkcjonować będą klasy gimnazjalne  ( II i III) – stan taki będzie trwał do 31 sierpnia 2019r. kiedy to ostatni rocznik gimnazjalistów opuści mury szkół.

5.      Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi z ustalonym obwodem szkolnym, o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  staje się  ośmioletnią szkołą podstawową  o strukturze organizacyjnej  obejmującej klasy I-VIII.

Granice obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo nie ulegają zmianie.

Podjęta przez Radę Gminy Kleszczewo  uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.

 Opinia Kuratora Oświaty będzie wiążąca do podjęcia ostatecznej uchwały w powyższej sprawie, którą Rada Gminy musi podjąć do 31 marca 2017r.

 

W załączeniu projekt Uchwały Nr XXV/185/2017