ZARZĄDZENIE NR  12/2017

Wójta  GminyKleszczewo

z dnia 08 lutego 2017r.

 

 w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach organizacyjnych

 

 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. ( C-276/4), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (Sygn. I FPS 4/15 )  oraz ustawą z dnia 05 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz.  1454 zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach budżetowych i samorządowego zakładu komunalnego zwanych dalej „jednostkami„ ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie .

2. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują gminne jednostki organizacyjne wg wykazu stanowiącego załącznik  do niniejszego zarządzenia, sporządzonego z podaniem pełnej nazwy jednostki  oraz rodzaj tych jednostek.

3. Począwszy od miesiąca stycznia 2017r. Gmina rozliczać będzie podatek VAT oraz przekazywać jednolity plik kontrolny łącznie z jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

4. Zobowiązuje się Dyrektorów/Kierowników jednostek do obowiązkowego prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie wszelkich wystawianych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów księgowych.

5. Jeżeli jednostce przysługuje prawo do podatku naliczonego VAT, to począwszy od miesiąca stycznia 2017r. zobowiązuje się dyrektorów/kierowników  tych jednostek do prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna być prowadzona  wyłącznie na podstawie otrzymywanych faktur i to jedynie takich, z których jednostka posiada – wynikające z ustawy o VAT – prawo do odliczeń podatku naliczonego  VAT.

6. W celu zapewnienia poprawności i jednolitości rozliczeń podatku VAT ustala się metodę bezpośredniego rozliczenia podatku naliczonego  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług co oznacza, że poszczególne pozycje prowadzonych rejestrów w jednostkach  są spójne z kwotami ujętymi w deklaracjach cząstkowych składnych do Gminy. Deklaracja winna być sporządzona do dwóch miejsc po przecinku. Łączną deklarację z Gminy sporządza się w pełnych złotych.

7. Umowy cywilnoprawne  (np. najmu) zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz Gminy muszą zawierać pełną nazwę Gminy, jej adres i NIP oraz dane jednostki  jako podmiotu reprezentującego Gminę, czyli pełną nazwę  jednostki wraz z jej adresem,  a także podpis dyrektora/kierownika jednostki z upoważnienia Wójta Gminy.

Jeśli jednostki we wcześniej zawieranych umowach nie mają cen brutto ani klauzuli o doliczeniu właściwej kwoty VAT do ceny netto, to w aneksach do takich umów takie klauzule z zasady powinny się pojawić. Jeśli nie będzie to możliwe ze względów społecznych, a także zgodne z cenami zatwierdzonymi przez radnych, należy  pozostawić cenę dotychczasową, a należny VAT obliczać metodą „ w stu „ .

8. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106a ustawy o VAT,przy czym ustala się, że dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach następująco :

1) Faktura sprzedaży

a) Gmina Kleszczewo , 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, NIP 777-31-57-115 oraz dane jednostki organizacyjnej Gminy bez NIP jednostki,

2) Faktura zakupu

a)nabywca  -Gmina Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, NIP 777-31-57-115 oraz dane jednostki organizacyjnej Gminy bez NIP jednostki

b) lub

Nabywca -  Gmina Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, NIP 777-31-57-115, Odbiorca - dane jednostki organizacyjnej Gminy bez NIP jednostki, Płatnik - dane jednostki organizacyjnej Gminy bez NIP jednostki.

9. Wszystkie wzajemne odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku od 1 stycznia 2017r.  dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminne.

10. Wjednostkach nie posiadających kas rejestrującychzobowiązuje się dyrektor- rów/kierowników do przeanalizowania przepisów prawnych w zakresie ewentualnego obowiązku zainstalowania kas rejestrujących.

11. W celu prawidłowego rozliczenia przez GminęKleszczewo podatku VAT z Urzędem Skarbowym zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do:

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w jednostce i przekazanie tych danych do Skarbnika Gminy,

2) dostarczania każdego miesiąca  na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowejw Urzędzie Gminy w Kleszczewie  w nieprzekraczalnym terminie do 22-go dnia  każdego miesiącaza miesiąc poprzedni w wersji papierowej deklaracji cząstkowej, podpisanej przez Dyrektora/Kierownika oraz w wersji elektronicznej  rejestru  sprzedaży i rejestru zakupuw wersji XML na adres  a.kaczmarek@kleszczewo.plPracownik sporządzający łączna deklarację VAT  z Gminy,  może żądać od każdej jednostki do wglądu rejestr  sprzedaży oraz jeśli jednostce  przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT rejestr zakupu.

3) jednostka sporządzając korektę deklaracji cząstkowej winna przekazać wraz z deklaracją rejestry, na podstawie których sporządzono korekty do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

4) jeżeli w deklaracji jednostki wykazana zostanie kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, należy podatek ten przekazać na  konto Gminy Kleszczewo nr 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001do 22-go dnia  każdego miesiąca za miesiąc poprzedni ,

5) dokonanie stosownych zmian w polityce rachunkowości  obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT.

6) stosowanie następujących skrótów przy wystawianiu faktur:

- Urząd Gminy Kleszczewo    UG,

     - Urząd Gminy Kleszczewo – Referat Oświaty  RO

     - Zespół Szkół w Kleszczewie     ZSK,

     -Zespół Szkół w Tulcach   ZST

     - Ośrodek Pomocy Społecznej   OPS

     - Zakład Komunalny w Kleszczewie   ZK,

- Zakład Komunalny w Kleszczewie za dostarczoną wodę i odebrane ścieki  B, R – oddzielny program komputerowy

7) stosowanie następującej numeracji wystawianych faktur, not (za wyjątkiem faktur za dostarczoną wodę i odebrane ścieki): nr kolejny w danym miesiącu, miesiąc. symbol jednostki, rok  np. faktura za wynajem lokalu wystawiona przez Urząd Gminy Kleszczewo w miesiącu lutym 2017r.   01/02/UG/2017.

8) występowania do organów podatkowych  z zapytaniem lub o wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT dotyczącego kierowanej jednostki.

12. Agregacja danych zawartych w cząstkowych deklaracjach,  rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT – 7  dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, następować będzie w zbiorczej deklaracji VAT (przekazywanej do Urzędu Skarbowego), zbiorczym rejestrze sprzedaży i rejestrze zakupu (przekazywanym do Ministerstwa Finansów – jednolitym pliku kontrolnym)w Referacie Gospodarki Finansowej  Urzędu Gminy.

13. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy.

14. Za poprawność rozliczenia podatku VAT i przekazanych danych odpowiada kierownik/dyrektor danej jednostki o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom/dyrektoromjednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach organizacyjnych

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 12/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 lutego 2017r.

 

 

 

Wykaz jednostek Gminy Kleszczewo podlegające centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewood 01.01.2017r.

 

 

 

Lp

Nazwa jednostki

Forma organizacyjna

1.

Urząd Gminy Kleszczewo, ul Poznańska 4

jednostka budżetowa obsługująca Organ

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul Poznańska 5

jednostka budżetowa

3.

Zespół Szkół w Kleszczewie, ul Poznańska 2

jednostka budżetowa

4.

Zespół Szkół w Tulcach, ul Poznańska 1

jednostka budżetowa

5.

Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3

Samorządowy zakład budżetowy

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz