Zarządzenie  Nr  15/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  08 marca 2017 r.

 

 

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo.

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo.

 

§ 2

1.     Postępowanie konkursowe na wyżej wymienione stanowisko przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.     Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 08 marca 2017 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA  KONKURSU

na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo

 

1.            Postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo  przeprowadza Komisja w składzie określonym w  zarządzeniem Wójta.

2.            Warunkiem prawomocności obrad Komisji jest udział co najmniej 2  członków.

3.            Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący  posiadający prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu

4.            Konkurs  przeprowadzony zostanie w  trzech (III)  etapach.

5.            W etapie I konkursu :

1)       komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność. Oferty nie spełniające warunków określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia Komisja odrzuca.

2)       Sekretarz komisji  informuje  kandydatów telefonicznie  lub e-mailem o:

a)         niedopuszczeniu do dalszego etapu konkursu,

b)       dopuszczeniu  do II  etapu konkursu  i terminie  przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

6.            W etapie II konkursu przeprowadzany jest   pisemny test znajomości zagadnień, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które ogłoszono konkurs. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym jest  punktowane w skali 0-5 pkt.

7.            W etapie III  konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej  bierze udział nie więcej niż 5 kandydatów, który otrzymali kolejno największą liczbę punktów podczas etapu II.

Rozmowa kwalifikacyjna służy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenia jego wiedzy  oraz jego predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.  Komisja  przydziela kandydatowi punkty w skali od  0 do 100.

8.            W przypadku jeśli do konkursu zgłosi się mniej niż 5 kandydatów  etap II i etap III  konkursu  może  odbyć  się w tym samym dniu.

9.            Nie stawienie się kandydata na II lub III etap konkursu traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  stanowisko.

10.         Po  zakończeniu  wszystkich etapów postępowania konkursowego Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów.

11.         Po zakończeniu postępowania konkursowego sekretarz komisji sporządza protokół , który zawiera informację o:

1)       stanowisku, na które był prowadzony konkurs,

2)       liczbie nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbie ofert spełniających wymagania formalne;

3)       imionach, nazwiskach i miejscu zamieszkania kandydatów w rozumieniu Kodeksu cywilnego według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie;

4)       zastosowanych metodach i technikach w postępowaniu konkursowym;

5)        dokonanym wyborze;

6)       składzie komisji konkursowej.

12.         W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie, Komisja uznaje, że konkurs nie doprowadził do wybrania kandydata.

13.         Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony są dołączone do jego akt osobowych.

14.         Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/20167

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 08 marca 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Nazwa stanowiska :

      Skarbnik Gminy Kleszczewo – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.             posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.             posiadanie stanu zdrowia  pozwalającego  na zatrudnienie na stanowisku,

4.             brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5.             brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6.             dobra znajomość obsługi komputera,

7.              spełnienie  jednego  z poniższych warunków:

a)    ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie  co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)      wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)    posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1)    wiedza ogólna : znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,

2)    wiedza specjalistyczna : znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, w szczególności ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 198 ze zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zmianami),

3)    umiejętność  praktycznego stosowania przepisów prawa,

4)    predyspozycje osobowościowe: zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność wystąpień publicznych.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy oraz Kierownikiem Referatu Gospodarki Finansowej.

2.     Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zmianami).

3.     Do zadań Skarbnika Gminy należy :

1)    uczestnictwo w posiedzeniach organów Gminy,

2)    prowadzenie rejestru wniosków do budżetu i jego zmian,

3)    opracowywanie projektu budżetu gminy,

4)    sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i jej zmian,

5)    kontrasygnowanie dokumentów, stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych gminy oraz innych świadczeń majątkowych,

6)    wykonywanie budżetu gminy i organizowanie gospodarki finansowej gminy,

7)    opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

8)    dokonywanie okresowych analiz budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,

9)    kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,

10)  prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

11)   rozliczanie dotacji  i  nadzór nad ich rozliczaniem,

12)  rozliczanie subwencji oświatowej,

13)  organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej  dla rachunkowości,

14)  opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy,

15)  zapewnienie sporządzania terminowej i rzetelnej  sprawozdawczości   budżetowej,

16)  prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy,

17)  dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

18)  nadzorowanie windykacji należności pieniężnych gminy,

19)  czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

20)  realizowanie zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi,

21)  prowadzenie centralnego rejestru umów.

 

 

VI.          Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

9.     oświadczenie o stanie zdrowia  pozwalającym  na zatrudnienie na stanowisku,

10.   oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

8.             oświadczenie  o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

 

VII .  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo” do dnia 27 marca  2017 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII.        Informacje dodatkowe:

1.     Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo.

2.     Ze względu na zasady powoływania Skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Gminy Kleszczewo.