OGŁOSZENIE

                                     KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZEWIE

                                   O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

I.             Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Poznańska 5

63-005 Kleszczewo

II.           Stanowisko:

Główny księgowy

III.         Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)    spełniony jest  jeden z poniższych warunków:

a)    ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,

b)    ukończenie  średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości,

c)     wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)    posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

6)    nieposzlakowana opinia.

IV.          Wymagania dodatkowe:

1)    Znajomość przepisów prawnych z:

a)    ustawa o finansach publicznych ( Dz. U z 2016r., poz. 1870 z późn. zmianami),

b)    ustawa o rachunkowości ( Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zmianami),

c)     ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016r., poz. 963 z późn. zmianami),

d)    ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zmianami),

e)    ustawa o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2032 z późn. zmianami)

f)     kodeks pracy.

V.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

2)    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3)    Sporządzenie wspólnie z kierownikiem Ośrodka planów finansowych w poszczególnych rozdziałach określających rodzaj działalności

4)    Przestrzeganie wydatkowania środków finansowych zgodnie z planem finansowym

5)    Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu finansowego, dochodów i wydatków, podatku VAT, zatrudnienia i wynagrodzeń

6)    Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości

7)    Sporządzanie listy wynagrodzeń zgodnie z umowami o pracę i umowami zlecenie

8)    Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

9)    Prowadzenie dokumentacji w sprawie składek ubezpieczeniowych pracowników i klientów pomocy społecznej

10)  Prowadzenie dokumentacji składek zdrowotnych pracowników, klientów pomocy społecznej

11)  Terminowe przekazywanie składek ubezpieczeniowych, podatku i składek zdrowotnych oraz wynagrodzeń

12)  Prowadzenie dokumentacji w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników i VAT

13)  Bieżące księgowanie operacji finansowych

14)  Sporządzanie bilansu

15)  Tworzenie zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych zadaniach na nowy rok budżetowy  a także kwartalnie wspólnie z pracownikami samodzielnych stanowisk pracy i kierownikiem

16)  Aprobowanie pod względem finansowym sprawozdań merytorycznych pracowników realizujących poszczególne zadania Ośrodka

17)  Zatwierdzanie dokumentów księgowych i ich opisywanie

18)  Współpraca z kasą Urzędu Gminy w sprawie wypłat świadczeń z Ośrodka

19)  Przygotowywanie przelewów za faktury z zakupu usług, materiałów i świadczeń klientów

20)  Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

21)  Przygotowywanie umów o pracę, angaży pracowników zgodnie z zaleceniem kierownika Ośrodka

22)  Sporządzanie świadectw pracy

23)  Prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka

24)  Przygotowywanie wniosków rentowych i emerytalnych, chorobowych do ZUS

25)  Rozliczanie inwentaryzacji

26)  Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej

                           Ul. Poznańska 5

                           63-005 Kleszczewo

2)    Wymiar czasu pracy: pełen etat

3)    Pierwsza umowa na czas określony

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności:

W miesiącu lutym 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekraczał 6%

VIII.      Wymagane dokumenty:

1)    Życiorys (CV ze zdjęciem)

2)    List motywacyjny

3)    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)    Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy)

5)    Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata

6)    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

7)    Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

8)    Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

IX.          Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie” do dnia 13 kwietnia  2017r. do godziny 15.00

2)    Terminem wiążącym jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie, a nie data nadania

3)    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

X.            Uwagi końcowe:

1)    Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach:

a)    I etap – weryfikacja dokumentów

b)    II etap – test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór

c)     III etap- rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w II etapie.

2)    Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub emailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

3)    Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w BIP Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

 

                                                                                                                     Kierownik Ośrodka

                                                                                                                   Mirosława Radzimska