Apel nr 1/2017

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 29 marca 2017r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz §24, ust. 2, pkt. 4 i §55 ust. 1 Uchwały nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo postanawia co następuje:

 

§1. Rada Gminy Kleszczewo kieruje na ręce Prezesa Rady Ministrów apel o pilne podjęcie prac związanych z budową połączenia drogowego pomiędzy węzłem Poznań-Wschód (na terenie gminy Kleszczewo) na autostradzie A2, a węzłem Kórnik Północ na drodze ekspresowej S11, jak również z budową trzeciego pasa na jezdniach autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Północ i Poznań-Krzesiny na autostradzie A2.

 

§2.  Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania Apelu Prezesowi Rady Ministrów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad oraz Posłom i Senatorom reprezentującym Województwo Wielkopolskie.

 

Uzasadnienie

W związku z dynamicznym wzrostem natężenia ruchu na drogach krajowych, z którym mamy do czynienia w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, Rada Gminy Kleszczewo uważa za konieczne podjęcie pilnych działań mających na celu przystąpienie do wzmocnienia układu komunikacyjnego w tym rejonie poprzez podjęcie realizacji inwestycji, które w myśl przyjętych już wcześniej i obowiązujących planów mają przyczynić się do zapewnienia efektywności założonych funkcji w/w dróg krajowych.  

Połączenie węzła Poznań Wschód będącego skrzyżowaniem autostrady A2 z drogą ekspresową S5 z węzłem Kórnik Północ na drodze S11 ma za celu bezpośrednie połączenie dróg S5 i S11 z pominięciem przejazdu autostradą A2 i drogą S11 w obszarze aglomeracji poznańskiej. Efektem tej inwestycji będzie ograniczenie nadmiernego natężenia ruchu pomiędzy tymi skrzyżowaniami a węzłem Poznań Krzesiny na autostradzie A2, a także skrócenie podróży pojazdom przemieszczającym się w tym rejonie z drogi ekspresowej S5 na drogę S11 z 22,1 km (pomiędzy węzłami Poznań Wschód - Poznań Krzesiny - Kórnik Północ) do 7,5 km (bezpośrednio pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Kórnik Północ). Z założenia powyższy skrót, wraz z przewidywaną do modernizacji drogą wojewódzką nr 431, ma stanowić zamknięcie obwodnicy Poznania, łączącej gminy aglomeracji poznańskiej.

Powyższa inwestycja jest uwzględniona w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (uchwalonym 26 kwietnia 2010 roku) , jak również w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo (z dnia 26 kwietnia 2005 roku) i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik (1998r. ze zm.).

W celu poprawy przejezdności autostrady na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Wschód a Poznań Krzesiny konieczna jest również, założona w umowie koncesyjnej, budowa trzeciego pasa na obu jezdniach tej trasy - jest to zadanie koncesjonariusza. Niepokój budzi także brak realizacji  przez koncesjonariusza poszerzenia tej trasy o trzeci pas od węzła Poznań Krzesiny w kierunku węzła Poznań Zachód.