OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 69/72, położoną w obrębie Nagradowice.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                               i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam                       o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczewo Uchwały Nr XXVII/193/2017 z dnia 29 marca                 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 69/72, położoną w obrębie Nagradowice.

Celem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie realizacji świetlicy wiejskiej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.                   o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: urzad@kleszczewo.pl.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4,                       63-005 Kleszczewo, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo.                          Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.