ZARZĄDZENIE Nr 17/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  15 marca 2017r.

 

 

w sprawie :  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych  przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kleszczewo.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami) oraz  art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych  przedszkoli, dla których organem   prowadzącym  jest  Gmina Kleszczewo.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla  których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia  powierza się dyrektorom Zespołów Szkół, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w  życie z dniem podpisania.