Zarządzenie  Nr 18/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 marca 2017r.

 

 

w sprawie : zatwierdzenia analizy potrzeb i trendów demograficznych w Gminie Kleszczewo.

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się  analizę  potrzeb i trendów demograficznych w Gminie Kleszczewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia..

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.