Zarządzenie Nr 25/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   31 marca 2017r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -      2029

 

 

            Na podstawie art. 232  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.  1870 ze zm.) zarządza się  co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/161/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -  2029, Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 – 2029, zarządza się co następuje :

 

1.        Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Do niniejszego Zarządzenia  dołącza się objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian.

 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

 

                                                                                               za zgodność z oryginałem

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 marca 2017r.

 

Do załącznika Nr  1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany na podstawie Uchwały Nr XVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r. oraz Zarządzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r.

Zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o 593.153,00 zł -wiersz 1 i 1.1,w tym zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4.025,00 zł,  zwiększono subwencję ogólną o 37.575,00 zł, oraz środki z tytułu dotacji o 559.603,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o  1.140.953,00 zł – wiersz 2, wydatki bieżące o 706.453,00 zł – wiersz 2.1,  wydatki majątkowe o 754.500,00 zł – wiersz 2.2.

Zwiększono zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 990.800,00 zł – wiersz 4.2.

Różnica budżetowa została pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 867.800,00 zł – wiersz 4,2.1.

Inne przychody związane z spłatą udzielonej  w 2016r. pożyczki do GOKIS zmniejszono o 123,000 zł – wiersz 4.4,

W danych uzupełniających zwiększono wynagrodzenia o 69.332,00 zł – wiersz 11.1, nowe zadania inwestycyjne o 491.100,00 zł – wiersz 11.5 i dotacje na inwestycje do Zakładu Komunalnego o 263.400,00 zł wiersz 11.6.