ZARZĄDZENIE Nr 26/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 kwietnia  2017r.

 

w sprawie:        powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r.poz.446 ze zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.239) oraz § 13 Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Genowefa Przepióra    -   Przewodnicząca     -  Sekretarz Gminy Kleszczewo

Dorota Grześkowiak    -  Członek                  -  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Magdalena Urbańska   -  Członek                  -  przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty   

    oraz  Upowszechniania Kultury na Wsi

 

§ 2

 

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w terminie do  14 dni od upływu terminu ich składania.

 

§ 3

 

Przy rozpatrywaniu ofert komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:

1)    zgodność oferty z programem współpracy,

2)    zakres i atrakcyjność  przedstawionej oferty,

3)    ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

4)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

5)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.                                                                                                                                  

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.