ZARZĄDZENIE  Nr 28/2017

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  05 maja 2017r.

 

 

w sprawie  :         zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.                                                           

                                              

                             

                         Na  podstawie art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.  z 2013r. poz. 330 ze zmianami) oraz art. 29  ust. 5 ustawy  z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 406 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie  za rok 2016.

 

 

§ 2

 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz z informacji  dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.