Zarządzenie  Nr  29/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  15 maja 2017 r.

 

 

w sprawie : przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2016r. poz. 902 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy   Kleszczewo.

 

§ 2

1.     Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.     Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych  w Urzędzie Gminy Kleszczewo stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 15 maja 2017 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU

na wolne  stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo 

 

1.            Postępowanie w sprawie naboru na wolne  stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo, przeprowadza Komisja w składzie określonym w  zarządzeniem Wójta.

2.            Warunkiem prawomocności obrad Komisji jest udział co najmniej 2  członków.

3.            Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący  posiadający prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu

4.            Nabór przeprowadzony zostanie w  trzech (III)  etapach.

5.            W etapie I naboru :

1)       komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność. Oferty nie spełniające warunków określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia Komisja odrzuca.

2)       Sekretarz komisji  informuje  kandydatów telefonicznie  lub e-mailem o:

a)         niedopuszczeniu do dalszego etapu naboru,

b)       dopuszczeniu  do II  etapu naboru  i terminie  przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

6.            W etapie II naboru przeprowadzany jest   pisemny test znajomości zagadnień, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które ogłoszono nabór. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym jest  punktowane w skali 0-5 pkt.

7.            W etapie III  naboru – rozmowy kwalifikacyjnej  bierze udział nie więcej niż 5 kandydatów, który otrzymali kolejno największą liczbę punktów podczas etapu II.

Rozmowa kwalifikacyjna służy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenia jego wiedzy  oraz jego predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.  Komisja  przydziela kandydatowi punkty w skali od  0 do 100.

8.            W przypadku jeśli do naboru zgłosi się mniej niż 5 kandydatów  etap II i etap III  naboru może  odbyć  się w tym samym dniu.

9.            Nie stawienie się kandydata na II lub III etap naboru traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  stanowisko.

10.         Po  zakończeniu  wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów.

11.         Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół , który zawiera następujące informacje:

1)       stanowisko, na które był prowadzony nabór,

2)       liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3)       imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania kandydatów  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego  nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4)       o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)        dokonanym wyborze;

6)       skład komisji przeprowadzającej nabór.

12.         Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  przez okres  3 miesięcy.

13.          Informacja, o której mowa w pkt.12, zawiera:

1)    nazwę i adres jednostki;

2)    określenie stanowiska;

3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

4)    uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

14.         W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata.

15.         Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony są dołączone do jego akt osobowych.

16.         Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 15 maja 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. gospodarki komunalnej  w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

        Stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych.

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie : wyższe,

4.        dobra znajomość obsługi komputera,

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm),

2.     podstawowa wiedza  o Gminie Kleszczewo,

3.     znajomość  podstawowych programów  unijnych,

4.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

5.     prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     sporządzanie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów i opracowań promujących Gminę,

2.     przygotowywanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich publikacji,

3.     prowadzenie zasobów fotograficznych i filmowych gminy,

4.     zamawianie i dystrybucja materiałów promujących gminę,

5.     współpraca z instytucjami, organizacjami  z jednostkami gospodarczymi w gminie w zakresie korzystnego wizerunku gminy,

6.     prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

7.     pozyskiwanie informacji dotyczących uroczystości rocznicowych, imprez kulturalnych,  sportowych i innych gminnych imprez okolicznościowych w celu zamieszczenia informacji na stronie internetowej,

8.     współpraca z redakcją Gazety Mieszkańców Gminy Kleszczewo „SAMORZĄD w zakresie zamieszczania bieżących informacji  o gminie,

9.     prowadzenie  i aktualizowanie  strony internetowej gminy,

10.  prowadzenie  i aktualizowanie  Biuletynu Informacji Publicznej z wyjątkiem spraw związanych z działalnością rady gminy,

11.  wprowadzanie  aktualnych informacji  na  facebooka gminy,

12.  prowadzenie i aktualizacja informacji dla mieszkańców i turystów gminy w  systemie  SI SMS; MOBIS, QRTAG,

13.  przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej,

14.  realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych a w szczególności przygotowanie wniosków o     dofinansowanie inwestycji   gminnych ze  środków Unii Europejskiej oraz  innych dokumentów ( umowy, harmonogramy, sprawozdania)

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy  Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu kwietniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia 26 maja   2017 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 maja 2017r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.