ZARZĄDZENIE  Nr  32/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 maja 2017r.

 

 

 

w sprawie :   powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r. poz. 446  ze zmianami ) oraz § 1 ust. 1  załącznika do Uchwały NrXII/76/2015 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu  powoływania   i   odwoływania  członków   Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Gminie Kleszczewo, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1

 

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1)    Mirosława Radzimska – kierownik OPS i pełnomocnik Wójta w sprawie uzależnień,

2)    Pani Edyta Kijak – pracownik socjalny OPS w Kleszczewie,

3)    Pani Halina Jeger – prezes Stowarzyszenia „Pomagam”,

4)    Pani Magdalena Uławska – psycholog w ZS w Kleszczewie,

5)    Pani Ewa Bac –Ksycka -  wicedyrektor ZS w Tulcach,

6)    Pani Mariola Melewska – pedagog w Szkole Podstawowej w Ziminie,

7)    Pani Agnieszka Andrzejczak – kurator Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

8)    Pani Katarzyna Karczewska – Kierownik Ogniwa Prewencji w Kleszczewie,

9)    Pani Joanna Augustynek – położna Przychodni w Tulcach,

10)  Pan Wojciech Jaworski – lekarz Przychodni Lekarza Rodzinnego w Nagradowicach.

 

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo Nr 89/2015  z dnia  29 grudnia 2015r. w sprawie  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia