ZARZĄDZENIE Nr  58/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30  grudnia 2016 r.

 

 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 943 ze zmianami)   oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami)

§ 1

Ustala się Regulamin zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych, stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierza się  Dyrektorom Zespołów Szkół w Kleszczewie  i Tulcach.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 90/2016r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia  Wójta

Gminy Kleszczewo Nr 58/2016

z dnia  30 grudnia 2016r.

 

 

 

REGULAMIN

zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

 

§ 1

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach to wydatki:

1)     na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

2)     na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora i wicedyrektorów szkoły/przedszkola oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności

 

§ 2.

Wydatki zadania są finansowane z budżetu Gminy Kleszczewo w ramach uchwalonego budżetu Gminy na dany rok budżetowy w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach:

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

§ 3

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80149 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 4

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80150 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

§ 5

Szczegółowy  zakres  wydatków  do wyodrębnienia w rozdziałach o których mowa  w § 2, ustala się następująco:

1.     Wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe objęte planem finansowym jednostki w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80110 w wysokości równej iloczynowi tych wydatków przez ustalony indywidualnie współczynnik proporcjonalności.

2.     Współczynnik proporcjonalności ustala się procentowo stosunkiem wysokości   planu wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tych jednostkach do planu wydatków w poszczególnych rozdziałach. Wyliczony współczynnik przyjmuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.     Plan wydatków w poszczególnych jednostkach w rozdziałach 80149 i 80150 ustala się zgodnie z wymienionym w ust. 2 współczynnikiem dwa razy w roku w terminach:

a)    w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 20 dni od dnia ogłoszenia  ustawy budżetowej na rok budżetowy,

b)    w miesiącu wrześniu roku budżetowego.

4.     Jednostki które będą dokonywały ewidencji zarówno w rozdziale 80149 i 80150 zobowiązane są do skorygowania ewidencji  wg.  zasad określonych w ust. 2.

5.     Określone w niniejszym regulaminie zasady ewidencjonowania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  nauki i metod pracy w szkołach/przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, o których mowa § 2 obowiązują we wszystkich publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.