Zarządzenie  Nr 33/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja  2017r.

 

 

w sprawie :   odroczenia Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie  terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

 

 

 

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz    Uchwały Nr XLVIII/331/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat  lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczewo lub jej jednostkom podległym oraz  wskazanie organu do tego uprawnionego zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

W związku z wnioskiem Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie  odracza się  termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu do dnia  26 czerwca 2017r.  z uwagi na ważny interes Zakładu Komunalnego  połączony z interesem publicznym wykazany we wniosku.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.