Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8408354
od 26 maja 2003 r.
Informacje » NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne » Archiwum Wersja do druku

OGŁOSZENIE Prezesa Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji o naborze na stanowisko do spraw księgowo - administracyjnych w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji

OGŁOSZENIE

Prezes Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji

ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowo - administracyjnych 

w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji

 

     I.        Nazwa i adres jednostki:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko:

            Stanowisko do spraw księgowo-administracyjnych

 

III.   Wymagania niezbędne:

1.   obywatelstwo polskie,

2.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.   wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne,

4.   dobra znajomość obsługi komputera oraz programów: Word, Excel, PowerPoint)

5.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.   nieposzlakowana opinia.

IV.   Wymagania dodatkowe:

1.     znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1047 ze zmianami),

2.     doświadczenie i staż pracy związany z księgowością,

3.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, opisywanie oraz dekretacja,

2.      organizowanie obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości  Zakładu,

3.     księgowanie operacji gospodarczych,

4.     prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz zapasów materiałów,

5.     wystawianie faktur oraz podejmowanie czynności zmierzających do egzekwowania należności,

6.     rozliczanie inwentaryzacji.

7.     rozliczanie kart drogowych,

8.     ewidencja zużycia energii,

9.     opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących Zakładu,

10.  archiwizowanie dokumentów,

11.  przygotowywanie dokumentów do pozyskiwania i rozliczania dotacji i pożyczek.

VI.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     miejsce wykonywania pracy: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku,

2.     wymiar czasu pracy: cały etat,

3.     pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

VII. Wymagane dokumenty:

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

6.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

7.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

Kserokopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

VIII.  Miejsce i termin złożenie dokumentów.

Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji lub przesłać na adres Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na stanowisko do spraw księgowo-administracyjnych”  do dnia 2 sierpnia 2017 r. do godz. 1500.

Terminem wiążącym jest data wpływu do Zakładu, a nie data nadania.

Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:43:42, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-07-26 13:44:41, Ostatnia zmiana: 2017-07-26 13:45:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 771