OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko             dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone                    w obrębie Krzyżowniki.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki

Wójt Gminy Kleszczewo, zgodnie z uchwałą nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21grudnia 2016 r. przystąpił do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana wyłącznie w odniesieniu do części tekstowej, zawartej w § 8, w części IV obowiązującego planu miejscowego, przy pozostawieniu pozostałych ustaleń planu (w tym jego rysunku) bez zmian.

Na podstawie art. 53 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)Wójt Gminy Kleszczewo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pismem z dnia 17.01.2017 r. o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany ww. planu miejscowego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany ww. planu miejscowegopismem z dnia 16.02.2016 r., znak: WOO-III.411.29.2017.JM.1 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu również uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany ww. planu miejscowego pismem z dnia 23.01.2017 r., znak: NS-52/3-24/17.

Na etapie wstępnych prac nad projektem zmiany planu podjęto decyzję o jego zmianie wyłącznie w odniesieniu do części tekstowej, zawartej w § 8, w części IV obowiązującego planu miejscowego, przy pozostawieniu pozostałych ustaleń planu (w tym jego rysunku) bez zmian. Fakt ten nie był jeszcze rozstrzygnięty w chwili zawiadomienia o podjęciu uchwały                     o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu instytucji i organów właściwych                                  do uzgadniania i opiniowania zmiany planu oraz w chwili wystąpienia o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, stąd procedura planistyczna prowadzona była w pełnym zakresie wymaganym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                       (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami).

Zgodnie z art. 48 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniui Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniuz wnioskiem ouzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17                    i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.

Pismem z dnia 19 czerwca 2017r. znak: WOO-III.410.420.2017.MM.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pozytywnie uzgodnił wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.

 Pismem z dnia 26 maja 2017r. znak: NS-52/3-24-1/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uzgodnił pozytywnie wniosek o odstąpienie  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.