Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9908048
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Obwieszczenia i ogłoszenia obrazek Wersja do druku

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki
o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kleszczewo nr XV/111/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 do 25 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w godzinach przyjmowania interesantów.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo o godz. 13.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Kleszczewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2017 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Kleszczewo, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@kleszczewo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.

 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo.

Uwagi złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

 

 

 


Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-08-30 07:16:06, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-08-30 07:16:49, Ostatnia zmiana: 2017-08-30 07:17:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 713