OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki
o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kleszczewo nr XV/111/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 do 25 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w godzinach przyjmowania interesantów.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo o godz. 13.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Kleszczewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2017 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Kleszczewo, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@kleszczewo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.

 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo.

Uwagi złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Kleszczewo