ZARZĄDZENIE Nr   55/2014

Wóta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 grudnia 2014r.

 

 

w sprawie :  organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219  poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie ustala się stały dyżur Wójta.

 

§ 2

Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się pracownika ds. obsługi sekretariatu Panią Ewę Iczakowską, zaś na jej zastępcę Inspektora ds. księgowości budżetowej Panią Agatę Kaczmarek.

 

§ 3

Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 4

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru Wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy Pani Genowefie Przepióra.

 

§ 5

Zobowiązuje się kierownika stałego dyżuru Panią Ewę Iczakowską oraz jej zastępcę Panią Agatę Kaczmarek do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:

1.     pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,

2.     niezbędnych środków transportowych z kierowcami,

3.     sprzętu i materiałów biurowych

4.     miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.