ZARZĄDZENIE    Nr 56/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 grudnia 2014r. r.

 

 

w sprawie :     organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta  w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

  

 

                        Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978)  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W czasie pokoju,  w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,   w tym w razie wystąpienia  działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny tworzy się w Urzędzie Gminy Kleszczewo Główne Stanowisko Kierowania, na rzecz którego funkcjonuje stały dyżur.

 

§ 2

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Inspektorowi ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej.      

 

§ 3

 

Organizację ochrony i obrony Głównego Stanowiska Kierowania Wójta powierza się inspektorowi ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej, który w uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu Policji w Swarzędzu opracowuje „Plan ochrony i obrony Głównego Stanowiska Kierowania Wójta.

 

§ 4

 

Sekretarz Gminy dla prawidłowego funkcjonowania głównego stanowiska kierowania zapewnia niezbędne potrzeby materiałowe i logistyczne.

 

§ 5

Zasady organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta zawiera instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.