ZARZĄDZENIE Nr  37/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 czerwca  2017r.

 

 

 

w sprawie :   ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i wojny.

 

 

           

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz   § 15 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Referatów oraz  poszczególnym pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

 

§ 3

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do Zarządzenia  Nr 91/2015  z dnia 29 grudnia 2015r.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.