ZARZĄDZENIE Nr 38 /2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 10 lipca 2017 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                 Na podstawie art.9g ust.2 oraz art.91d ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U.  z 2014 r. poz.191 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pana Dominika Rydiana nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1.     Pan Tomasz Pawlicki                                   - przedstawiciel organu prowadzącego jako                       

                                                                przewodniczący

2.     Pani Marzena Socha                        - dyrektor  Zespołu Szkół w Kleszczewie

3.     Pani Izabela Liebert-Jędroszkowiak    - przedstawiciel organu sprawującego                     

                                                                 nadzór   pedagogiczny

4.     Pani Marzenna Kubiak                         - ekspert

5.     Pani  Małgorzata Migda                       - ekspert

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.