Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9818550
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24lipca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

        Zarządzenie Nr 40/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  24lipca 2017r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXIII/162/2016   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r , zmienionej:

Uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r.

Uchwałą Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r.

Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r.

Uchwałą Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r.

Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  31 marca  2017r.

Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r.  Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  25 kwietnia  2017r.

Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja  2017r.

Zarządzeniem nr 31/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r.

Uchwałą Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r. Zarządzeniem nr 36/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.     Zwiększa się dochody o kwotę  63.175,95zł, w tym:

- dochody bieżące  35.416.781,27 zł,

- dotacje na zadania zlecone  7.827.395,27 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 1         

2.    Zwiększa się wydatki o kwotę  63.175,95 zł,w tym:

          - wydatki bieżące 33.016.342,22 zł,

          - wydatki na zadania zlecone  7.827.395,27 zł,

          zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

 

 

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3.     Załącznik Nr 2a do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3  do niniejszego zarządzenia

4.     Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4  do niniejszego zarządzenia

5.     Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5  do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr  40/2017  z dnia 24lipca 2017r.

 

Dz. 600 Transport i łączność:

-rozdział 60014- wydatki: zmniejszono planowane środki na przebudowę dróg powiatowych

-rozdział 60016- wydatki: dokonano przesunięć między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na budowę dróg gminnych- zwiększenie o kwotę  250.000,00zł.

Dz.750Administracja publiczna:

75095- zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na składki członkowskie WOKISS

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

Po stronie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8  z dnia 17-07-2017r. zwiększono plan dochodów o kwotę 33.098,95zł  z przeznaczeniem na zakup podręczników.

W planie wydatków,na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzono środki z dotacji na zakup podręczników w gimnazjum.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

Po stronie dochodów zwiększono plan w rozdziałach

- 85230- Decyzja Wojewody FB-I.3111.166.2017.8 z dnia 26-06-2017 o kwotę 10.291,00 na dożywianie dzieci

- 85228Decyzja Wojewody FB-I.3111.202.2017.8 z dnia 17-07-2017 o kwotę 5.237,00zł na usługi specjalistyczne

- 85216 Decyzja Wojewody FB-I.3111.205.2017.7 z dnia 14-07-2017 o kwotę 14.549,00zł na zasiłki stałe

Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS oraz dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zabezpieczono środki na wykonanie operatu szacunkowego w wys. 9.700,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpieczono środki na usługi pozostałe w świetlicach wiejskich.

 

 

 

 

 

                    Wójt Gminy

 

                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

Załączone dokumenty
  ZARZĄDZENIE Nr 40 załącznik nr 1 (139.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  ZARZĄDZENIE Nr 40 załączniki nr 3-5 (97.4kB) obrazek pobierz    
  zał nr 2 (184.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:58:45, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-09-25 11:58:59, Ostatnia zmiana: 2018-02-20 12:29:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 292