ZARZĄDZENIE  Nr  44/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  07 sierpnia 2017r.

 

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo.

 

 

 

                  Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zarządza się, co następuje :

 

 

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy  Kleszczewo  określonym w załączniku do Zarządzenia Nr 16/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 marca 2016r. w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    § 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo otrzymuje nowe brzmienie o treści :

1.    Sekretarz Gminy jest odpowiedzialny za  zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.

2.    Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności :

1)    zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2)     bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

3)    opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego,

4)    opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

5)    nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

6)    przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

7)    nadzorowanie przestrzegania wewnętrznego porządku pracy,

8)    nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw mieszkańców,

9)    prowadzenie spraw dotyczących upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników,

10) prowadzenie rejestrów zarządzeń Wójta,

11) koordynowanie spraw związanych z kontrola zarządczą i kontrolą wewnętrzną,

12) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej,

13) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i lustracyjnymi osób zobowiązanych do ich składania,

14)  prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze  oraz  konkursów  na kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem kierowników jednostek oświatowych,

15) prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej pracowników samorządowych,

16) prowadzenie spraw z zakresu organizacji praktyk i stażów

17) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał,

18) zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego,

19)  prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,

20) prowadzenie  rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

21) nadzór nad stanowiskiem do spraw obsługi Rady w zakresie przygotowania materiałów pod obrady Sesji i posiedzeń komisji,

22)  nadzorowanie  kompletowania  dokumentacji z prac Rady Gminy i  jej organów,

23)  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami  referendami i spisami,

24) koordynowanie czynności związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej,

25) przechowywanie dokumentacji w zakresie pełnienia przez Gminę funkcji organu założycielskiego i właściciela spółki,

26) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.”

 

2)   § 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo otrzymuje nowe brzmienie o treści :

Do zadań Referatu  Gospodarki Finansowej  należy w szczególności:

1)     przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,

2)     realizowanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków,

3)     prowadzenie obsługi kasowej i finansowo-księgowej budżetu gminy,

4)     podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz  postępowania zabezpieczającego,

5)     opracowywanie prognoz finansowych gminy,

6)     sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7)     przygotowywanie projektów uchwał budżetowych,

8)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

9)     sporządzanie sprawozdań finansowych,

10)  prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

11)  prowadzenie ksiąg rachunkowych,

12)  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem  podatku  VAT,

13)  rozliczanie inwentaryzacji,

14)  prowadzenie kartotek materiałowych dotyczących prac inwestycyjnych,

15)  dbanie o prawidłowe egzekwowanie należności gminy,

16)  organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących rachunkowości,

17)  przygotowywanie sprawozdań finansowych,

18)   dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

19)  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz  Bankiem wykonującym obsługę finansową i bankami finansującymi,

20)  prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy,

21)  kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

22)  prowadzenie ewidencji podatników,

23)  gromadzenie i przechowywanie oraz sprawdzanie pod  względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji i  deklaracji podatkowych  składanych organowi podatkowemu,

24)  wydawanie decyzji i zaświadczeń związanych z udzielaną przez Gminę pomocą publiczną,

25)  dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów gminy,

26)  prowadzenie spraw związanych z  umorzeniem   i odroczeniem podatków,

27)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

28)  wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości lub gospodarstwa rolnego, przychodowości gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych  gospodarstwa rolnego oraz  o  niezaleganiu w podatkach,

29)  prowadzenie księgowości podatkowej,

30)  prowadzenie ewidencji i aktualizacji upomnień,

31)  prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

32)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

33)  sporządzanie zeznań świadków

34)  prowadzenie archiwum zakładowego,

35)  prowadzenie spraw związanych  z zamówieniami publicznymi w Urzędzie  z wyjątkiem inwestycji i remontów,

36)    współdziałanie z  Referatem Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji   w sprawach związanych z  zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji,

37)  prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień publicznych poprzez prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

38)  wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie  z  wyjątkiem inwestycji i remontów,

39)  sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji z podatku VAT dla Urzędu Gminy,

40)  sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji łącznej z podatku VAT dla całej gminy.  

 

3)   § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo otrzymuje nowe brzmienie o treści :

Do zadań Referatu  Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji  należy w szczególności:

1)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami, w tym ich  zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

2)    przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

3)    prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,

4)    organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

5)     prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

6)    prowadzenie spraw związanych z  komunalizacją nieruchomości,

7)    prowadzenie spraw związanych z  ewidencją  gruntów komunalnych,

8)    prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości,

9)    prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości,

10) prowadzenie spraw dotyczących zarządzania gruntami państwowymi,

11) koordynowanie  prac w zakresie inwestycji i remontów,

12) przygotowywanie materiałów do dokumentacji planistycznych Gminy,

13) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

14) prowadzenie rejestru wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

15) przygotowywanie materiałów dotyczących oceny  zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,

16) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,

17) wydawanie informacji i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,

18) sporządzanie opinii dotyczących zgodności podziału gruntu z ustaleniami planów miejscowych,

19) prowadzenie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

20) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

21) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

22) określanie i wydawanie warunków  przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

23) współpraca z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym w sprawie realizacji i egzekucji przepisów prawa budowlanego,

24) prowadzenie zbioru  kopii wydawanych pozwoleń na budowę przez Starostę Powiatu Poznańskiego,

25) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat lub odszkodowań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

26) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji i remontów, a w szczególności przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

27) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie dotyczącymi inwestycji i remontów,

28) przekazywanie informacji dotyczących zamówień o wartości od 15.000 do 30 000 euro   do Referatu Gospodarki Finansowej, -  stanowisko ds. księgowości budżetowej II w celu wpisania do  rejestru zamówień,

29) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,

30) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

31) prowadzenie gminnego rejestru zabytków i obiektów zabytkowych,

32) prowadzenie spraw związanych  z pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych na  inwestycje,

33) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,

34) prowadzenie spraw związanych z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,

35) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek organizacyjnych,

36) prowadzenie spraw z zakresu dostarczania przez Gminę lokali socjalnych oraz spraw odszkodowań z tytułu nie dostarczenia mieszkania przez Gminę,

37) współdziałanie  w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa,

38) prowadzenie ewidencji i spraw dotyczących przeglądów gwarancyjnych budynków stanowiących mienie komunalne,

39) prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą  gminnych jednostek organizacyjnych poprzez:

a)    dokonywanie przeglądów obiektów pod względem potrzeb remontowych i inwestycyjnych,

b)    organizację oraz odbiory prac inwestycyjnych i remontowych,

40) prowadzenie spraw związanych z budową, remontem, modernizacją, utrzymaniem i oznakowaniem dróg i  ulic,

41) prowadzenie spraw związanych z  oświetleniem ulicznym,

42) prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem decyzji za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  gminnych oraz naliczanie z tego tytułu opłat,

43) wykonywanie zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi – prowadzenie spraw związanych z  ewidencją dróg  i  oznakowaniem,

44)  prowadzenie spraw związanych z dbałością o stan sieci drogowej na terenie gminy – współpraca z  innymi zarządcami dróg oraz z zarządcami ruchu,

45) przygotowanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych oraz  zapewnienie prawidłowego przebiegu prac w tym zakresie,

46) bieżący nadzór techniczny oraz kontrola  kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,

47) prowadzenie spraw z zakresu rozliczania inwestycji i remontów,

48) terminowe przekazywanie do Referatu Gospodarki Finansowej, po zakończeniu inwestycji  odpowiedniej dokumentacji służącej jej rozliczeniu,

49) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez inspektorów nadzoru,

50) przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

51) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a)    przygotowanie rocznego planu zamówień publicznych  we współpracy z wszystkimi stanowiskami pracy w Urzędzie,

b)    przygotowanie  i prowadzenie postępowań (na podstawie otrzymanej z poszczególnych stanowisk SIWZ oraz projektu umowy), a w szczególności redagowanie tekstu ogłoszeń, prowadzenie korespondencji  z oferentami i Urzędem Zamówień Publicznych,

c)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu,

d)    obsługa przetargów  w zakresie prac Komisji Przetargowej,

e)    prowadzenie rejestru zamówień  publicznych od wartości powyżej kwoty, od której uzależnione jest stosowanie ustawy. „

 

4)   § 27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo otrzymuje nowe brzmienie o treści :

Samodzielne stanowisko do spraw promocji i  funduszy unijnych  w szczególności realizuje następujące zadania:

1)    sporządzanie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów i opracowań promujących Gminę,

2)    przygotowywanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich publikacji,

3)    prowadzenie zasobów fotograficznych i filmowych gminy,

4)    zamawianie i dystrybucja materiałów promujących gminę,

5)    współpraca z instytucjami, organizacjami  z jednostkami gospodarczymi w gminie w zakresie korzystnego wizerunku gminy,

6)    prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

7)    pozyskiwanie informacji dotyczących uroczystości rocznicowych, imprez kulturalnych,  sportowych i innych gminnych imprez okolicznościowych w celu zamieszczenia informacji na stronie internetowej,

8)    współpraca  z redakcją Gazety Mieszkańców Gminy Kleszczewo „SAMORZĄD w zakresie zamieszczania bieżących informacji  o gminie,

9)    prowadzenie  i aktualizowanie  strony internetowej gminy,

10) prowadzenie  i aktualizowanie  Biuletynu Informacji Publicznej z wyjątkiem spraw związanych z działalnością rady gminy,

11) wprowadzanie  aktualnych informacji  na  facebooka gminy,

12) prowadzenie i aktualizacja informacji dla mieszkańców i turystów gminy w telefonie komórkowym  w  systemie  WAPINFO.pl,

13) przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej,

14) realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych  a w szczególności  przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów

( umowy, harmonogramy, sprawozdania),

15) zapewnienie obsługi techniczno-biurowej sołectw, w tym zebrań wiejskich,

16) sporządzanie protokołów z zebrań wiejskich i planów finansowych sołectw,

17) opisywanie   faktur  w zakresie realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego

18) prowadzenie dokumentacji  związanej z wyborami sołtysów,

19) organizowanie i protokołowanie zebrań z sołtysami.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem  § 1 pkt 2, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 01 września 2017r.