ZARZĄDZENIE  Nr 46/2017

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  24 sierpnia 2017r.

 

w sprawie :   wskazania gospodarza sali wiejskiej w  Gowarzewie  oraz  ustalenia stawki  za jej  wynajem.

 

                        Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami), § 2 ust. 5 § 3 ust. 1  Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kleszczewo  zarządza się, co następuje :

§ 1

W związku z rezygnacją złożoną przez Panią Halinę Michalak-Szczepaniak wskazuje się  Panią  Annę  Błaszczyk  na gospodarza  sali wiejskiej w  Gowarzewie.

 

§ 2

Ustala się następujące stawki  wynajmu  sali wiejskiej w Gowarzewie :

1.     Wynajem    na organizowanie  :

1)       wesela – 1000 zł brutto,

2)       wesela  z  „poprawinami”  1300 zł brutto,

3)       uroczystości rodzinnych ( chrzciny, pierwsza komunia urodziny itp.) – 800 zł  brutto,

4)       stypy – 300 zł brutto.

2.     Wynajem sali:

1)    sala duża  - 50 zł brutto za godzinę zegarową,

2)    sala mała 30 zł brutto za godzinę zegarową.

W przypadku korzystania z wyposażenia kuchni przy wynajmie określonym w ust. 2  pkt. 1-2 opłata  wynosi dodatkowo 150 zł  brutto.

 

§ 3

1.     Wzór wniosku oraz wzór umowy najmu sali wiejskiej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.     Wzór wniosku oraz umowy o nieodpłatne udostępnienie sali wiejskiej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.     Wzór  rejestru najmu i udostępniania sali wiejskiej określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie  wskazania gospodarza sali wiejskiej w  Gowarzewie  oraz  ustalenia stawki  za jej  wynajem .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 września 2017r.

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 46/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 września  2017r.

 

Umowa najmu  sali wiejskiej

 

Zawarta w dniu …………… w …………………………….pomiędzy Gminą Kleszczewo, w imieniu której działa  gospodarz obiektu ……………………………………………………..., zwaną dalej Wynajmującym

a

…………………………………………, zamieszkałym w…………………………………….

ulica………………………………….., legitymującym się ……………………………………

seria ………, nr………………………., wydany przez ………………………………………..

dnia……………………………….PESEL…………………………….NIP…………………

zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

 

§ 1

1.     Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem salę wiejską w ……………………. zgodnie ze złożonym wnioskiem o najem sali w celu organizacji ………………………………………………………………………………………………

2.       Wniosek o  najem sali stanowi załącznik do umowy będący jej integralną częścią..

3.     Ewentualne przygotowywanie i podawanie posiłków w wynajmowanym obiekcie pozostaje w gestii Najemcy.

4.     Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zagrożenia wynikające z faktu przygotowania i podawania posiłków.

 

§ 2

1.     Najemca może przystosować lokal do swoich potrzeb: dekoracja wnętrza (nie naruszająca estetyki pomieszczenia budynku), zainstalowanie swojego nagłośnienia.

2.     Sposób przystosowania lokalu do potrzeb Najemcy wymaga zgody Wynajmującego.

3.      Najemca bez zgody Wynajmującego nie może zmienić przeznaczenia  na jakie lokal został  wynajęty.

4.     Najemca oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem określającym zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kleszczewo.

5.     Najemca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………….. do………………

 

§ 4

 

1.     Najemca uiści należność za wynajem lokalu  w wysokości …………………………………(słownie …………………………) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z Wynajmującym,  na podstawie faktury VAT  wystawionej przez Urząd Gminy, w kasie Urzędu Gminy lub  na rachunek Urzędu Gminy w Kleszczewie, zgodnie  ze stawką  określoną  w Zarządzeniu Wójta Gminy Kleszczewo.

2.     Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj. należność za zużycie energii elektrycznej oraz pozostałych kosztów ( woda , ścieki, gaz, odpady itp.) według faktycznego zużycia.

Spisanie liczników przez strony z urządzeń pomiarowych nastąpi w dniu przejęcia przedmiotu najmu  przez Najemcę od Wynajmującego tj. w dniu ……………………

oraz w dniu przekazania przedmiotu najmu przez Najemcę Wynajmującemu tj. w dniu………………………………………….. .

3.     Przyjmuje się, iż stan rzeczywisty liczników zużycia poszczególnych mediów zaokrągla się w do pełnej jednostki w górę.

4.     Uiszczenie przez Najemcę  opłaty, o której mowa w ust. 2 nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Urząd Gminy  w Kleszczewie, na podstawie protokołu przekazania.

§ 5

1.     Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w sali oraz  bezpieczeństwo osób przebywających w  sali w okresie najmu.

2.     Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób trzecich, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.

3.     Najemca zobowiązuje się do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie  wynajęcia obiektu.

4.     Na najemcy spoczywają odrębne obowiązki dotyczące korzystania z utworów artystycznych, wynikające z praw autorskich,  w szczególności  wobec ZAIKS.

 

§ 6

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 7

Najemca nie ma prawa podnajmowania przedmiotu najmu osobom trzecim bez uzyskania

zgody wynajmującego.

 

§ 8

1.     Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu lokalu bez dodatkowych wezwań w stanie, jaki istniał w dniu przejęcia.

2.      Zwrot lokalu powinien nastąpić nie później niż w dniu następującym po upływie terminu, na który był wynajęty.

 

§ 9

 

Za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu najmu naliczana będzie kara umowna w wysokości 10 % kwoty należnego czynszu wraz z podatkiem VAT, liczona od dnia umownego przekazania najmu przez Najemcę Wynajmującemu.

 

§ 10

W ramach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca.

 

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                        NAJEMCA

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..        ……                                           …………………………………..

      imię i nazwisko                                                                             miejscowość , data

…………………………………..

   adres zamieszkania

…………………………………….

        nr telefonu

 

                                                                                             Gospodarz  sali wiejskiej

                                                                                             w ……………………………..

 

Wniosek o najem sali wiejskiej

 

Zwracam się z prośbą o  najem sali wiejskiej w………………………………….

 

1. Data oraz godziny, w jakich  odbywać będzie się najem sali  :

…………………………………………………………………………………………...

2. Określenie przeznaczenia najmu sali :

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

 

3. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa

……………………………………………………………………………………….......

 (imię i nazwisko)        (nr. dowodu osobistego)    

 

4. Przewidywana ilość uczestników - …………………………………………………......

 

…………………………………………                            ……………………………………

 (data złożenia wniosku)                                                          (podpis wnioskodawcy)

 

……………………………………                          ………………………………………

(decyzja – data)                                                          (podpis  gospodarza obiektu )

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr  46/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  24 sierpnia  2017r.

 

 

Umowa o  nieodpłatne udostępnienie   sali wiejskiej

Zawarta w dniu …………… w …………………………….pomiędzy Gminą Kleszczewo, w imieniu której działa  gospodarz obiektu …………………………………..……. zwaną dalej Udostępniającym   

a

…………………………………………, zamieszkałym w…………………………………….

ulica………………………………….., legitymującym się ……………………………………

seria ………, nr………………………., wydany przez ………………………………………..

dnia……………………………….PESEL…………………………….NIP…………………

zwanym w dalszej części umowy   Korzystającym.

 

§ 1

1.     Udostępniający oddaje, a Korzystający przyjmuje nieodpłatnie salę wiejską w ……………………. zgodnie ze złożonym wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie  sali w celu organizacji ……………………………

2.       Wniosek o nieodpłatne udostępnienie  sali stanowi załącznik do umowy.

 

§ 2

1.     Korzystający bez zgody Udostępniającego nie może zmienić przeznaczenia  na jakie lokal został  udostępniony.

2.     Korzystający  oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kleszczewo.

3.     Korzystający  oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………….. do………………

§ 4

1.     Udostępnienie lokalu  następuje nieodpłatnie, Korzystającego  nie obciążają również inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj. należność za zużycie energii elektrycznej oraz pozostałych kosztów (woda, ścieki, gaz, odpady,  itp.).

2.     Udostępniający i korzystający są zobowiązani do spisania liczników z urządzeń pomiarowych.

3.     Spisanie liczników przez strony z urządzeń pomiarowych nastąpi w dniu przejęcia przedmiotu  udostępnienia  przez Korzystającego i  Udostępniającego tj. w dniu ………………….. oraz w dniu przekazania przedmiotu udostępnienia przez Korzystającego od Udostępniającego tj. w dniu …………………………………........ .

 

§ 5

1.     Korzystający  ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w sali oraz  bezpieczeństwo osób przebywających w  sali  w okresie korzystania.

2.     Korzystający  ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób trzecich, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.

3.     Korzystający zobowiązuje się do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie  wynajęcia obiektu

 

§ 6

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Korzystający nie ma prawa podnajmowania przedmiotu udostępnienia osobom trzecim bez uzyskania zgody  Udostępniającego.

§ 8

1.     Po upływie okresu udostępnienia sali Korzystający zobowiązuje się do zwrotu lokalu bez dodatkowych wezwań w stanie, jaki istniał w dniu przejęcia.

2.      Zwrot lokalu powinien nastąpić nie później  niż w dniu następującym po upływie terminu, na który był  udostępniony.

§ 9

 

W ramach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje  Udostępniający  i jeden  Korzystający.

 

WYNAJMUJĄCY                                                                        NAJEMCA

 

 

……………………………..        ……                                           …………………………………..

      imię i nazwisko                                                                             miejscowość , data

…………………………………..

   adres zamieszkania

…………………………………….

        nr telefonu

 

                                                                                             Gospodarz   sali wiejskiej

                                                                                             w ……………………………..

 

Wniosek o nieodpłatne udostępnienie sali wiejskiej

 

Zwracam się z prośbą o  nieodpłatne  udostępnienie   sali wiejskiej w………………………

 

1. Data oraz godziny, w jakich  odbywać będzie się korzystanie z  sali  :

…………………………………………………………………………………………...

2. Określenie przeznaczenia udostępnienia  sali :

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

 

3. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa

……………………………………………………………………………………….......

 (imię i nazwisko)        (nr. dowodu osobistego)    

 

4. Przewidywana ilość uczestników - …………………………………………………......

 

…………………………………………                            ……………………………………

 (data złożenia wniosku)                                                          (podpis wnioskodawcy)

 

……………………………………                          ………………………………………

(decyzja – data)                                                          (podpis  gospodarza obiektu )