ZARZĄDZENIE Nr  47/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 sierpnia 2017r.

 

 

w sprawie :     ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w  Gowarzewie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2016r. poz. 446 ze  zmianami) § 2 ust. 9 Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30  listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kleszczewo zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne  w wysokości 400 zł brutto dla Pani Anny  Błaszczyk , gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie.

 

§ 2

1.        Do  zakresu obowiązków i uprawnień  gospodarza świetlicy  należy :

1)    utrzymanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania obiektu,

2)    dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

3)    dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w obiekcie oraz na przyległym terenie,

4)    udostępnianie obiektu zgodnie z zapotrzebowaniem,

5)    zawieranie umów na wynajem obiektu oraz jego udostępnianie,

6)    przekazywanie do Urzędu Gminy w Kleszczewie  zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej podpisania,

7)    prowadzenie rejestru  wynajmu i udostępniania obiektu,

8)    sprawdzanie stanu pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia przed  przekazaniem  obiektu  w najem lub jego  udostępnieniem oraz po zakończeniu najmu lub udostępnienia.

9)    przedstawianie Skarbnikowi Gminy rejestru wynajmu i udostępniania obiektu w terminie do 15-go lipca za I półrocze bieżącego roku oraz za II półrocze do 15-goi stycznia roku następnego,

10)  zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód zaistniałych w obiekcie.

2.        Gospodarz świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie w sprawie   ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.