ZARZĄDZENIE Nr 53/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 września 2017 r.

 

w sprawie:     ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie  pomocy  w  formie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu  pomocy uczniom  „Wyprawka   szkolna”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457):

 

§1

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” do dnia 18 września 2017r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.