OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.  Stanowisko :

        Stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych.

 

III.        Wymagania niezbędne :

1.            obywatelstwo polskie,

2.            pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.            wykształcenie : wyższe

4.       bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

5.            brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.            nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe   :

1.    znajomość  przepisów prawnych z zakresu :

1)     ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) ,

2)    Statutu Gminy Kleszczewo,

3)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579),

2.    umiejętność sprawnej organizacji pracy,

3.    zaangażowanie, odpowiedzialność, systematyczność  komunikatywność, dyspozycyjność.

 

 

4.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)         przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)    przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

3)    kompletowanie i przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy

    gminy,

4)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z       przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady  i  jej komisji,

5)     protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

6)    prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii, apeli   i innych postanowień Rady,

7)    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

8)    zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

9)    realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, a    w szczególności:

a)  przygotowanie rocznego planu zamówień publicznych  we współpracy z wszystkimi stanowiskami pracy w Urzędzie,

b)  przygotowanie  i prowadzenie postępowań (na podstawie otrzymanej z poszczególnych stanowisk SIWZ oraz projektu umowy), a w szczególności redagowanie tekstu ogłoszeń, prowadzenie korespondencji  z oferentami i Urzędem Zamówień Publicznych,

c)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu,

d)  obsługa przetargów  w zakresie prac Komisji Przetargowej,

e)  prowadzenie rejestru zamówień  publicznych od wartości powyżej kwoty, od której uzależnione jest stosowanie ustawy.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu wrześniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.    Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy  Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia 25 października  2017 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 października 2017r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

                                                                                   Wójt

                                                                          Bogdan Kemnitz