OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18,

położone w obrębie Krzyżowniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy                    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                          (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwał Rady Gminy Kleszczewo nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki, w dniach od 26.10.2017 r. do 16.11.2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach urzędowania. Przedmiotem zmiany planu jest modyfikacja zasad zagospodarowania przedmiotowych terenów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie,                      ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (pokój nr 3 na parterze).

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu               Gminy w Kleszczewie, na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl lub ustnie do protokołu,                      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy                    z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne                   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym                    do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Kleszczewo.

 

Wójt Gminy Kleszczewo