ZARZĄDZENIE Nr 58/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 września  2017r.

 

 

w sprawie:  powołania Komitetu Rewitalizacji.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1  Rozdziału II Regulaminu Komitetu Rewitalizacji – załącznika do Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komitet Rewitalizacji w następującym składzie :

1)    Regina Batycka – przedstawiciel Rady Gminy Kleszczewo

2)    Jolanta Fludra – mieszkaniec gminy Kleszczewo,

3)    Lucyna Jaroszewska – mieszkaniec gminy Kleszczewo,

4)    Karolina Karpińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5)    Donata Michałowska – przedstawiciel Rady Gminy Kleszczewo,

6)    Sławomir Witold Palicki – środowisko oświaty, kultury i służby zdrowia,

7)    Mirosława Radzimska – przedstawiciel pozostałej grupy interesariuszy.

 

§ 2

 

Zadania oraz organizację i tryb pracy Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji - załącznik do Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.