Z a r z ą d z e n i e  Nr  63/2017

                             Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  30 października 2017r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXIII/162/2016   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/162/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę  88.172,66 zł , w tym: - dochody bieżące  36.248.471,80 zł, - dotacje na zadania zlecone  8.472.784,00 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 1          

2. Zwiększa się wydatki o kwotę  88.172,66 zł, w tym: - wydatki bieżące 34.201.453,95 zł, - wydatki na zadania zlecone  8.472.784,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.           

                                                                                 Wójt 

 

                                                                  (-)   mgr.inż.Bogdan Kemnitz

 

 

 U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr  63/2017  z dnia 30 października 2017r.

 

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -rozdział 01095 dochody i wydatki: Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.391.2017.10  z dnia 24-10-2017r. zwiększono plan dochodów o kwotę 88.172,66zł  z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania zwrotu.  Środki wprowadzono jednocześnie po stronie wydatków.

 

Dz. 710 Działalność usługowa: -rozdział 71004 wydatki: dokonano przesunięć miedzy paragrafami  w celu zabezpieczenia środków na opłatę za przekształcenie gruntu (siłownie zewnętrzne Zimin, plac zabaw Krerowo).  Wójt 

 

                                                                        (-)   mgr.inż.Bogdan Kemnitz