ZARZĄDZENIE  Nr  64/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  31 października 2017r.

 

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo.

 

 

                  Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy  Kleszczewo  określonym w załączniku do Zarządzenia Nr 16/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 marca 2016r. w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo, zmienionego Zarządzeniem Nr  44/2017 z dnia 07 sierpnia 2017r.  wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    § 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

Do zadań Referatu  Oświaty  należy w szczególności:

1)  nadzór nad działalności placówek oświatowych na terenie Gminy,

2)  prezentowanie spraw oświaty na forum Rady i jej komisji, w tym przygotowanie  sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych,

3)  opracowywanie wniosków w sprawach zakładania, likwidacji lub przekształcenia placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

4)  opracowywanie projektów planu sieci publicznych szkół,

5)  opracowywanie projektów granic obwodów szkolnych,

6)  przygotowywanie projektów  aktów założycielskich dla powstających placówek oraz projektów pierwszych statutów tych placówek,

7)  prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę  oraz prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,

8)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem  oceny  pracy dyrektorów,

9)  przygotowywanie  opinii  do projektów  arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

10)               prowadzenie postępowań oraz przygotowanie projektu decyzji w sprawach nauczania indywidualnego,

11)   sprawowanie nadzoru merytorycznego nad  pracą dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

12)   współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

13)   sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością  placówek  oświatowych prowadzonych przez gminę, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,

14)   prowadzenie spraw z zakresu organizacji  dowozu  dzieci do szkół,

15)   prowadzenie spraw związanych z transportem dzieci niepełnosprawnych do placówek, w których realizują obowiązek nauki,

16)   określanie potrzeb i koordynowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

17)   prowadzenie spraw związanych  z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym przygotowywanie i organizowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego,

18)   opracowywanie  projektów gminnych aktów prawnych dotyczących  nauczycieli,

19)   nadzór nad prowadzeniem  ewidencji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 lat,

20)   koordynowanie prac remontowych w placówkach oświatowych,

21)   nadzorowanie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi  przyznanym szkołom, szczególnie w zakresie wypłat wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także  dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,

22)   prowadzenie spraw związanych  wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej,

23)   prowadzenie spraw związanych z  prowadzeniem rejestru przedszkoli i szkół niepublicznych,

24)   prowadzenie spraw należących do gminy z zakresu systemu informacji oświatowej,

25)   prowadzenie spraw z zakresu zadań gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

26)   prowadzenie obsługi administracyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

27)   prowadzenie spraw osobowych nauczycieli oraz pracowników obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

28)   prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością placówek oświatowych,

29)   prowadzenie spraw związanych z wnioskami pracodawców o udzielenie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego,

30)   prowadzenie spraw z zakresu stypendiów sportowych,   nagród i wyróżnień   dla zawodników,

31)   współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, główną księgową placówek oświatowych, Komisją  Oświaty i Kultury Rady Gminy, związkami zawodowymi działającymi na terenie gminnych placówek oświatowych, oświatowymi organami pozagminnymi,

32)  prowadzenie spraw  z zakresu realizacji zadań określonych w rocznym programie współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi,

33)  prowadzenie spraw związanych z  zapobieganiem i zwalczaniem w placówkach oświatowych przejawów patologii społecznej, w szczególności narkomanii i  alkoholizmu,

34)  prowadzenie spraw związanych z księgowością jednostek oświatowych , a w szczególności : sprawdzanie i dekretowanie faktur, księgowanie operacji gospodarczych, rozliczanie należności za przedszkola.

35)  prowadzenie  spraw związanych z rozliczaniem dotacji dla  szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego,

36)  współpraca z innymi gminami w zakresie realizacji dofinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu  Gminy Kleszczewo w niepublicznych przedszkolach podległych innym gminom,

37)  pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby oświaty, inicjowanie i podejmowanie takich działań przez nadzorowane placówki oświatowe,

38)  prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy,

39)  prowadzenie ewidencji  czasu pracy pracowników Urzędu,

40)  przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

41)  kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych pracowników Urzędu,

42)  przygotowywanie materiałów z zakresu wynagrodzeń niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy,

43)  prowadzenie następujących spraw pracowniczych pracowników Urzędu Gminy :

a)    sporządzanie list płac i prowadzenie spraw i dokumentów z tym związanych,

b)    prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

c)    sporządzanie deklaracji, rozliczeń i przelewów dotyczących wynagrodzeń,

d)    zasiłków i ubezpieczeń społecznych,

44)  prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku, zapasów materiałowych, zapasów towarów i środków trwałych,

45)  dokonywanie umorzeń środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych,

46)  sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie środków trwałych oraz wynagrodzeń,

47)  przygotowywanie wykazów środków trwałych do ubezpieczenia majątku gminy,

48)  sporządzanie  arkuszy środków trwałych do przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

 

 

2)   § 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Kleszczewo otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi sekretariatu  w szczególności realizuje następujące zadania:

1)    prowadzenie sekretariatu, w tym przyjmowanie interesantów, organizowanie ich  kontaktów z wójtem, bądź kierowanie do właściwych pracowników,

2)    przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji otrzymanej pocztą tradycyjną , w formie e-maila oraz przez e-puap,

3)    prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy w systemie e-Content Plus,

4)    prowadzenie  rejestru korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy,

5)    prowadzenie spraw związanych z rozdzielaniem korespondencji wewnątrz Urzędu i wysyłaniem korespondencji  na zewnątrz Urzędu,

4) obsługa faksu, centrali telefonicznej i kserokopiarki,

6)    prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

7)    prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

8)    prowadzenie  spraw związanych z  ewidencją pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,

9)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe i kancelaryjne,

10) prowadzenie akt osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem kierowników placówek oświatowych,

11) prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji nadgodzin pracowników,

12) gromadzenie artykułów prasowych dotyczących działalności Gminy.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia 2017r.