Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9208178
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. Wersja do druku

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Tulcach.

ZARZĄDZENIE Nr  66/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 listopada 2017r.

 

 

w sprawie :     ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w  Tulcach.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2017r. poz. 1875) § 2 ust. 9 Uchwały Nr XIII/195/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30  listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kleszczewo zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne  w wysokości 500 zł brutto dla Pani Mirosławy Rutkowskiej , gospodarza sali wiejskiej w Tulcach.

 

§ 2

1.       Do  zakresu obowiązków i uprawnień  gospodarza świetlicy  należy :

1)    utrzymanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania obiektu,

2)    dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

3)    dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w obiekcie oraz na przyległym terenie,

4)    udostępnianie obiektu zgodnie z zapotrzebowaniem,

5)    zawieranie umów na wynajem obiektu oraz jego udostępnianie,

6)    przekazywanie do Urzędu Gminy w Kleszczewie  zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej podpisania,

7)    prowadzenie rejestru  wynajmu i udostępniania obiektu,

8)    sprawdzanie stanu pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia przed  przekazaniem  obiektu  w najem lub jego  udostępnieniem oraz po zakończeniu najmu lub udostępnienia.

9)    przedstawianie Skarbnikowi Gminy rejestru wynajmu i udostępniania obiektu w terminie do 15-go lipca za I półrocze bieżącego roku oraz za II półrocze do 15-goi stycznia roku następnego,

10) zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód zaistniałych w obiekcie.

2.       Gospodarz świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie   ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Tulcach.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:58:25, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-01-08 11:02:09, Ostatnia zmiana: 2018-01-08 11:02:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 212