Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9820314
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 06 listopada 2017r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
przebudowę pasa drogowego drogi gminnej  nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.    Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3km                          w m. Markowice, gmina Kleszczewo:

Przewodniczący:      Agnieszka Pakulska - Schoen

Sekretarz:              Magdalena Rakszawska

Członkowie:            Ewa Olczak

                            Magdalena Trubłajewicz.

2.    W razie nieobecności  Magdaleny Rakszawskiej funkcję sekretarza komisji pełni Magdalena Trubłajewicz.

 

 

§ 2

1.     Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)     ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)     badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)     wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)     wybór najkorzystniejszej oferty.

2.     Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada sekretarz komisji przetargowej.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)     wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)     odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

3)     informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-01-08 11:00:09, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-01-08 11:02:09, Ostatnia zmiana: 2018-06-11 11:31:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 256