Zarządzenie Nr 69/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2017r.

 

w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040.

 

         Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 1870 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.  1870 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2040  podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kleszczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz