ZARZĄDZENIE NR 70/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2017r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2018r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 1875) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Określa się projekt budżetu gminy na 2018r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną  część  projektu   budżetu   stanowi  uzasadnienie wg załącznika nr 2 oraz materiały informacyjne  wg załącznika Nr 3.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz