Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 28 listopada 2017 roku

 

w sprawie: odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach szkół na terenie gminy Kleszczewo.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam następujące stawki za wynajem pomieszczeń szkolnych:

a)    wynajem sali lekcyjnej do celów dydaktycznych – 30 zł za godzinę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.