ZARZĄDZENIE Nr 74/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05 grudnia 2017r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
przebudowę ulic Świerkowej, Sosnowej, Bukowej oraz Tulipanowej w Tulcach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3km w m. Markowice, gmina Kleszczewo:

Przewodniczący:      Agnieszka Pakulska - Schoen

Sekretarz:              Magdalena Trubłajewicz

Członkowie:            Ewa Olczak

 

§ 2

1.     Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)     ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)     badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)     wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)     wybór najkorzystniejszej oferty.

2.     Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Magdalena Trubłajewicz.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)     wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)     odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

3)     informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.