Z a r z ą d z e n i e  Nr  76/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 grudnia 2017r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXIII/162/2016   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany polegające na zmianie wysokości dotacji celowej oraz przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

 

1) W  § 1 ust. 1  - zwiększa się łączną kwotę dochodów  o  449,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,  - w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 449,90 zł, 

 

2.  Po stronie wydatków: 1) W§ 2 ust. 1 -  zwiększa  się łączna kwotę wydatków  o  449,90  zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,  - w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o   165,10 zł - w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o  615,00 zł

 

2) 1. W § 2 ust 2 pkt. 1 przenosi się wydatki między paragrafami związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, 2. W § 2 ust 2 pkt. 3 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 125,94 zł do wysokości  450.501,00 zł. 

 

3. W § 9 przenosi się wydatki między paragrafami w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

4. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,    

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r. 

 

 

                                                                                      Wójt 

 

                            (-)   mgr.inż.Bogdan Kemnitz