Zarządzenie Nr  78/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2017r.

 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

                   Na podstawie art.  39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1786 ze zmianami), zarządzam, co następuje  :

 

§ 1

Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2018r.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 30 grudnia 2016r.   w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy  Kleszczewo.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia

Nr 78/2017 Wójta Gminy

Kleszczewo z dnia

29 grudnia 2017r.

 

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY  KLESZCZEWO

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie, zwany dalej Regulaminem określa:  

1)    wymagania kwalifikacyjne pracowników,

2)    szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

3)    warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

4)    warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)       pracodawcy  rozumie się przez  to Wójta Gminy Kleszczewo,

2)       pracownikach - rozumie się przez to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Kleszczewo,

3)       wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi w umowie o pracę stawki i kategorii miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

1. Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy  o pracę.

2. W zakresie określonym w Regulaminie obejmuje również pracowników zatrudnionych  na podstawie powołania.

§ 4

1.    Pracownikom odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity Dz.U.  z 2017r. poz. 2217).

2.    Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa  pracy.

 

Rozdział II

Wymagania kwalifikacyjne pracowników

 

§ 5

W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników  Urzędu Gminy  Kleszczewo obowiązują  wymagania ustalone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników  samorządowych.

 

Rozdział III

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 6

1.       Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze  pracownika wynika z przyznanej mu przez pracodawcę kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

2.       Tabela miesięcznych  kwot wynagrodzenia zasadniczego jest określona w  załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.       Wykaz stanowisk pracowniczych wraz z kategoriami zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział IV

Warunki i sposób przyznawania dodatku  funkcyjnego

 

 

§ 7

 

1.    Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny.

2.    Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr  2 do Regulaminu.

3.    Wykaz osób, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr  3 do Regulaminu.

 

Rozdział V

Warunki i sposób przyznawania dodatku  specjalnego

 

§ 8

 

1.      Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub  powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2.      Dodatek specjalny przyznaje Pracodawca na czas określony, a w indywidualnych przypadkach – na czas nieokreślony.

3.      Dodatek specjalny przyznaje się  w wysokości nie przekraczającej:

a)    40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika,

b)    60% wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku pracownika, który nie posiada dodatku funkcyjnego.

4.      Dodatek specjalny może być cofnięty przed upływem czasu, na jaki został przyznany  jeżeli ustały przyczyny uzasadniające jego stosowanie.

5.      Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie stosuje się do pracowników  zatrudnionych na stanowisku obsługi.                                               

 

Rozdział VI

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania  premii

 

§ 9

 

1.    Pracownikom obsługi przysługuje miesięczna premia w wysokości  25% wynagrodzenia zasadniczego.

2.    Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych przysługuje premia w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeżeniem  ust. 3.

3.    Sekretarzowi Gminy przysługuje  premia w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

4.    W marę posiadanych środków na wynagrodzenia premia dla pracowników, o których mowa w ust.  2 i 3  może zostać zwiększona do 30% wynagrodzenia zasadniczego.

5.    Decyzję o przyznaniu premii w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii indywidualnej podejmuje Wójt.

6.    Premia wypłacana jest  z dołu, w okresach miesięcznych, w terminie  wypłaty wynagrodzeń.

7.    Premię otrzymują pracownicy, którzy właściwie wywiązują się z powierzonych im zadań , a w szczególności :

a)    starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające  z zakresu ich czynności i potrzeb pracodawcy,

b)    przestrzegają ustalonego czasu pracy,

c)    przestrzegają regulaminu pracy,

d)    przestrzegają  obowiązujących przepisów  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ochrony przeciwpożarowej,

e)    wykorzystują czas pracy dla realizacji zadań,

f)    wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy,

g)    dbają o mienie zakładu pracy oraz wszelkie urządzenia, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie stanowiska pracy.

8.    Premia może ulec obniżeniu lub pracownik może stracić prawo do premii  w przypadku :

a)    niewłaściwego wykonywania zadań określonych w ust. 7,

b)    samowolnego opuszczenia stanowiska pracy,

c)    stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności, które wystąpiły z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika,

d)    odmówienia wykonania polecenia służbowego,

e)    ukarania karą upomnienia lub nagany,

f)    spowodowania szkody w mieniu zakładu pracy,

g)    rozwiązania umowy z winy pracownika.

9.    Premia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie za każdy dzień pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.               

 

Rozdział VII

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania  nagród

 

§ 10

1.    Pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy oraz  przyczynia się do podnoszenia jakości zadań wykonywanych przez Urząd Gminy  może być przyznana nagroda pieniężna z funduszu nagród.

2.    Postanowienia ust. 1 stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

3.    Nagroda  pieniężna ma  charakter indywidualny, uznaniowy  i jest przyznawana przez Wójta.

4.    Nagrody  mogą być przyznawane i wypłacane pracownikom w ciągu całego roku.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 11

1.    W sprawach nie uregulowanych  w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zmianami)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2217)

2.    Wszelkie zmiany regulaminu następują w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania

 pracowników Urzędu Gminy     Kleszczewo                                         

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria

zaszeregowania

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze ( w zł)

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze  ( w zł)

I

1700

1900

II

1720

2200

III

1740

2400

IV

1760

2600

V

1780

2800

VI

1800

3000

VII

1820

3200

VIII

1840

3300

IX

1860

3400

X

1880

3500

XI

1900

3600

XII

1920

3800

XIII

1940

4000

XIV

1960

4200

XV

1980

4400

XVI

2000

4600

XVII

2100

4800

XVIII

2200

5000

XIX

2400

5300

XX

2600

5500

XXI

2800

5700

XXII

3000

5900

Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo                                 

                                                                          

 

Tabela  stawek dodatku funkcyjnego

 

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

Kwota  dodatku

 funkcyjnego  (w zł)

1

do 30

do 510

2

do 40

do 680

3

do 50

do 850

4

do 70

do 1190

5

do 80

do 1360

6

do 100 

do 1700

7

do 130

do 2210

 

                                                          Załącznik Nr 3 do Regulaminu  wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo

 

 

Wykaz stanowisk pracowniczych wraz z kategoriami zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

 

Lp.

 

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalny

poziom

wynagrodzenia

zasadniczego

Stawka dodatku funkcyjnego

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Sekretarz gminy

XVII

XXII

 7

2.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

XVI

XIX

6

3.

Kierownik referatu

XIII

XIX

6

Stanowiska urzędnicze

4.

Inspektor

XII

XVIII

-

5.

Starszy specjalista

XI

XVII

-

6.

Podinspektor

X

XVI

-

7.

Specjalista

X

XIV

-

8.

Referent

IX

XIII

-

9.

Młodszy referent

VIII

XII

-

Stanowiska obsługi

10.

Sprzątaczka

III

V

-